ชมรมนักวิทยุสมัครเล่นแก่นทอง จังหวัดขอนแก่น ความถี่ 144.750 MHz

คลังแห่งการเรียนรู้และประสบการณ์ชีวิต => AEC ( Asean Economic Community ) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน => ข้อความที่เริ่มโดย: kaentong ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013, 14:26:31

หัวข้อ: ประธาน กสทช. โชว์ยุทธศาสตร์รองรับ AEC ชูความพร้อม Digital TV, 3G
เริ่มหัวข้อโดย: kaentong ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2013, 14:26:31
ประธาน กสทช. โชว์ยุทธศาสตร์รองรับ AEC ชูความพร้อม Digital TV, 3G

ที่มา : http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=1351&filename=index (http://ewt.prd.go.th/ewt/region8/ewt_news.php?nid=1351&filename=index)

 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ที่จะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2558 นี้ นับเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือสาหรับประเทศในกลุ่มอาเซียน มีลักษณะสำคัญในการผสานผลประโยชน์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางธุรกิจให้แก่บรรดาองค์กรเอกชนและองค์กรภายใต้การกากับดูแลของรัฐ ส่งผลให้หลายหน่วยงานที่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวได้เร่งเตรียมการ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน และเตรียมพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในส่วนของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ก็ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแผนการปฏิบัติเพื่อรองรับการเปิด AEC ผ่านการจัดทำแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559)
                  พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวว่า กสทช. มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรคมนาคม เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน จะเห็นว่า ในประเด็นของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน กสทช. จึงได้จัดทำแผนแม่บทพัฒนากิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีพันธกิจ สำคัญ 6 ด้าน และด้านหนึ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมในกิจการโทรคมนาคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล และในยุทธศาสตร์ที่ 5.6 ของแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ได้กำหนดให้เป็นยุทธศาสตร์ที่เป็นการเตรียมความพร้อม และการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เน้นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการพัฒนาความร่วมมือทางด้านกิจการโทรคมนาคม การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยและพัฒนา หน่วยงานกากับดูแล และประชาชน รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีโดยคำนึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ กสทช. ได้วางแนวทางในการเตรียมตัวด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมีแผนการที่จะปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน เป็นระบบดิจิตอล (Digital TV) ซึ่งได้กำหนดกรอบเวลาการดำเนินการช่วงระหว่างปี 2555-2559 ไว้ดังนี้คือ
                 1. กระบวนการออกใบอนุญาต Digital TV ช่วงที่ 1 ก.พ. 2555 - ส.ค. 2556
                 2. กระบวนการออกใบอนุญาต Mobile TV มิ.ย. 2556 - มิ.ย. 2557
                 3. กระบวนการออกใบอนุญาต Digital TV ช่วงที่ 2 ระหว่าง มิ.ย.- ธ.ค. 2558 และ         
                 4. ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ Digital TV อย่างสมบูรณ์แบบ และยกเลิกระบบอนาล็อก Analog Switch Off (ASO)
                 ซึ่งประธาน กสทช. ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในกรอบของ AEC ซึ่งมีแผนการที่จะปรับเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกเป็นระบบดิจิตอล โดยการกำหนดมาตรฐาน DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินที่เลือกใช้ ซึ่งหลังจากที่เราเลือกใช้มาตรฐานดังกล่าว ทางอาเซียนก็ได้มีประกาศให้ DVB-T2 เป็นมาตรฐานระบบโทรทัศน์ภาคพื้นดินในภูมิภาคอาเซียน เท่าที่มีการประเมิน ณ เวลานี้ จะมีจำนวนช่องเพิ่มขึ้นจาก 6 ช่อง เป็น 48 ช่อง และเป็น High-definition 4 ช่อง ส่วนโทรทัศน์ระบบเดิมที่รับสัญญาณอนาล็อก เพียงแต่ติดตั้ง Set-Top-Box ก็จะสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้ โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่ ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนและช่วยให้งานด้านสาธารณะ ทั้งในส่วนของการศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ ได้มีโอกาสที่จะมีช่องออกอากาศ ส่วน FREE TV ที่เป็นผู้ประกอบกิจการรายเดิมอย่าง ช่อง 3, 5, 7, 9 ฯลฯ ก็จะต้องมีการปรับตัวตามเทคโนโลยี
                    นอกจากแผนการดำเนินงานแล้วเรายังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติต่างๆ พร้อมกับจัดตั้งคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ AEC โดยมุ่งเน้นว่า เราจะเตรียมการทั้งในส่วนของพนักงานเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานข้อมูลต่างๆ กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรับทราบความต้องการของผู้ประกอบการ และวางกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่านี้

 
*******************
ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
จัดทำข้อมูลโดย : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ กาญจนบุรี / ๖ พ.ย. ๒๕๕๕